Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

   Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
  zaprasza
 do udziału w IX Festiwal Kolęd i Pastorałek
 "Kolędowe Serce Mazowsza 2018"

Regulamin IX Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Spis utworów obowiązkowych

2017-12-28


2017-12-222017-12-20

 


2017-12-12


     Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach na temat programu zwalczania IBR/IPV i BVD MD.

Informacja

Dz. U. z 2017 r. poz. 1722 - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

2017-12-07


2017-12-06


Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 15.12.2017 r. - 05.01.2018 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej,
ul. Chopina 10, pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 1/2018 „Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 • Nabór 2/2018 „Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie"

 • Nabór 3/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji- rozwijanie działalności gospodarczej

 • Nabór 4/2018 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego"

 • Nabór 5/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych

 • Nabór 6/2018 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”- dotyczy tylko projektu pt. „Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

 • Nabór 7/2018 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu


 
Ogłoszenia o naborach, załączniki, dokumenty aplikacyjne (link)
 


2017-12-05


   Urząd Statystyczny w Warszawie uprzejmie informuje, że w dniach od 1 do 21 grudnia 2017 r. na terenie całego kraju wśród rolników prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich zostaną przeprowadzone dwa badania:
- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.
Badania realizowane będą w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

   W terminie od 1 do 5 grudnia br. na stronie internetowej http://www.stat.gov.pl będzie możliwość samodzielnego wypełnienia ankiet. GUS przygotował aplikację, poprzez którą będzie można wypełnić formularz (dane potrzebne do logowania wylosowane gospodarstwa otrzymały pocztą wraz z listem Prezesa GUS). Jeżeli wylosowany respondent nie skorzysta z możliwości wypełnienia formularza przez Internet, to od 6 do 21 grudnia 2017 r. z gospodarstwem skontaktuje się (osobiście lub telefonicznie) ankieter Urzędu Statystycznego.

   Zakres zbieranych danych w obu badaniach został zamieszczony na stronie internetowej: http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-B.pdf
http://form.stat.gov.pl/formularze/2017/passive/R-ZW-S.pdf

   Uzyskane wyniki posłużą do analiz zmian zachodzących w produkcji zwierzęcej oraz ogólnej sytuacji w rolnictwie. Zebrane dane mogą być pomocne dla samych rolników, szczególnie w podejmowaniu decyzji o kierunkach rozwoju własnych gospodarstw.

Informacja o badaniach

2017-11-30


2017-11-24


2017-11-22


ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
uczniów z terenu Miasta i Gminy Mordy

pt.:  „ MÓJ ŚWIAT – WOLNY OD NAŁOGÓW I UZALEŻNIEŃ”

Regulamin konkursu

 

Rozporządzenie Nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 listopada 2017 r. uchylające rozporządzenia w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego, siedleckiego i sokołowskiego

2017-11-15


 

W piątek, 10 listopada, w Miejsko-Gminny Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Mordach. W uroczystości wzięli udział m.in. Burmistrz Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka oraz Sekretarz UMiG Mirosław Łukowski. Akademia rozpoczęła się od prezentacji multimedialnej przypominającej ciężkie czasy, jakie przeżywała nasza Ojczyzna w XIX wieku. W części artystycznej starsi uczniowie recytowali wiersze, młodsi zaś śpiewali pieśni patriotyczne.

Następnego dnia, 11 listopada, świętowaliśmy miejsko-gminne obchody Święta Niepodległości. Uroczystości poprzedziła msza św. w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Mordach przy asyście Orkiestry Dętej OSP Mordy. Po niej odbył się przemarsz ze sztandarem do Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach. W części oficjalnej głos zabrał Burmistrz Jan Ługowski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka. W części artystycznej zostało wystawione widowisko patriotyczne „A to Polska właśnie!” na podstawie scenariusza i reżyserii Łukasza A. Wawryniuka, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach, w którym udział wzięły wybrane grupy i zespoły działające w M-GOK-u. Na zakończenie władze gminy złożyły wieniec na kopcu Józefa Piłsudskiego w Majówce.

Więcej o miejsko-gminnych obchodach Święta Niepodległości na http://mgokmordy.naszgok.pl/


Wzory formularzy

2017-11-13


 

2017-11-09


W niedzielę 22 października 2017 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Mordach obyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Mordy Jana Ługowskiego
z mieszkańcami. W spotkaniu udział wzięli również Radni Rady Miejskiej w Mordach. Burmistrz przedstawił informacje dotyczące rozpoczętych inwestycji na terenie Miasta
i Gminy Mordy m.in.: modernizacja drogi gminnej - ul. Ogrodowa w Mordach,  ułożenie kostki chodnikowej oraz nawierzchni asfaltowej przy Zespole Oświatowym w Mordach, remont drogi gminnej w kierunku Wielgorza, prace dot. budowy sieci kanalizacyjnej
w miejscowości Wyczółki. Poinformował również o inwestycjach, które w ostatnim czasie zostały zrealizowane tj. remont drogi gminnej w miejscowości Radzików – Stopki – położenie nowej nawierzchni asfaltowej, remont drogi Radzików Wielki do miejscowości Radzików Stopki – inwestycja współfinansowana ze Starostwem Powiatowym w Siedlcach, remont drogi Czepielin – Kolonia, wymiana lamp ulicznych na ledowe w Mieście i Gminie Mordy.

Ponadto Burmistrz Jan Ługowski przedstawił mieszkańcom plany dot. inwestycji, które mają być realizowane na terenie Miasta i Gminy Mordy w najbliższym czasie,
a mianowicie: remont ul. Glinianej w Mordach, który potrwa do czerwca 2018r., rozpoczęcie prac nad zgazyfikowaniem miejscowości: Wyczółki, Stok Ruski i Miasto Mordy, podłączenie miejscowości Leśniczówka i Krzymosze do sieci kanalizacyjnej. Burmistrz Jan Ługowski poinformował o trwających rozmowach dot. remontu drogi wojewódzkiej nr 698 przez
m. Mordy w kierunku Wyczółk.

Podczas spotkania mieszkańcy Miasta i Gminy Mordy zgłaszali swoje uwagi dotyczące zrealizowanych i planowanych inwestycji, a także propozycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa w Mieście i Gminie Mordy.

Na zakończenie Burmistrz Jan Ługowski zwrócił się do mieszkańców z prośbą
o zgłaszanie wniosków i uwag dotyczących realizowanych i planowanych inwestycji w Mieście i Gminie Mordy.


 

1 listopada to święto zadumy i wspomnień o tych, którzy odeszli od nas na zawsze. Teraz jest to okres prac porządkowych na mogiłach w miejscach pamięci. Harcerki i harcerze z drużyny harcerskiej działającej przy Zespole Oświatowym w Mordach przystąpili do porządkowania mogiły zmarłych zimą 1942/1943 Dzieci Zamojszczyzny oraz grobów żołnierzy poległych w obronie Ojczyzny, na cmentarzu grzebalnym w Mordach.

 

2017-10-27


2017-10-20


2017-10-25     Ostrzeżenie 1 stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na obszarze województwa mazowieckiego

Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 10.pdf


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy
informuje o rozpoczęciu z dniem 25 października 2017 r. konsultacji projektu Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. 

Podstawa prawna konsultacji: art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwała Nr XLI/198/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

1.      Przedmiot konsultacji.

Projekt Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Mordy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

2.      Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Od 25.10.2017 r. do 07.11.2017 r. Uwagi i opinie wniesione po 07.11.2017 r. nie będą rozpatrywane.

3.      Uprawnieni do wzięcia udziału w konsultacjach.

W konsultacjach mogą brać udział, w zakresie swojej działalności statutowej, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Miasta i Gminy Mordy.

4.      Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Miasta i Gminy Mordy.

5.      Formy konsultacji.

Wszelkie uwagi, opinie i propozycje prosimy zgłaszać pisemnie na załączonym formularzu konsultacji, dostępnym również na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mordach: www.mordy.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1)  osobiście: pon. – czw. w godz. 8.00 – 16.00, pt. w godz. 8.00-18.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mordy, ul. Kilińskiego 9,

2) drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mordy.pl lub ug_mordy@pro.onet.pl,

3)      za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/82a7tv1mmq

4)      za pośrednictwem poczty, na adres: Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, z dopiskiem „Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi”.

6.      Dokumenty.

Projekt programu współpracy i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Miasta i Gminy Mordy www.mordy.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy.

7.      Wyniki konsultacji.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mordy 

Załączniki:

1.      Projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018.

2.      Formularz konsultacji. 

   Informacja KRUS o "Bezpiecznym pozyskiwaniu drzewa na potrzeby gospodarstwa rolnego"

 

Bezpieczne pozyskiwanie drewna.pdf

 

2017-10-19


Informujemy, że w związku z prośbą Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii spotkanie w sprawie problemu afrykańskiego pomoru świń zostało przełożone z 16.10.2017 r. na dzień 24.10.2017 r.

W załączeniu pismo Starosty Siedleckiego nr RŚ.6140.8.2017 z dnia 12.10.2017 r.
Pismo.pdf


Debatowali na temat lokalnych symboli
   6 października w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach odbyła się debata lokalna pt. „Lokalne symbole Polski”. Debata została zorganizowana w ramach projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Istotą tego przedsięwzięcia jest dialog nad sposobami zwiększenia zaangażowania mieszkańców w sprawy ich społeczności.
   W trakcie spotkania uczestnicy debaty, odwołując się do swojej wrażliwości, tradycji i doświadczeń, wyłonili nowy zestaw lokalnych symboli. Wśród najczęściej wymienianych pojawiły się m. in. postacie Ireny Ostaszyk i Alicji Antonowicz-Łukasiuk, zespół pałacowy w Mordach, Jarmark na Kazimierza, dożynki w Mordach oraz tkactwo propagowane przez Magdalenę Papakul.

   Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” jest organizowany w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu.
    Więcej o debacie na
https://mordzkieoko.wordpress.com/2017/10/07/debata-na-temat-lokalnych-symboli/

 

 

2017-10-13


 
2017-10-11


„Projekt z ZUS” ma zwrócić uwagę młodzieży na zasadę solidaryzmu społecznego, potrzebę ubezpieczania się w czasie aktywności zawodowej i indywidualnej dbałości o swoją emerytalną przyszłość.

„Lekcje z ZUS” mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Materiały są dostępne na stronie www.zus.pl/edukacja

Plakat Lekcje z ZUS

Szczegółowych informacji dotyczących "Projektu z ZUS" oraz  „Lekcji z ZUS” w Oddziale ZUS w Siedlcach udziela:

Agnieszka Drzewowska

koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

tel. 25 640 16 63

e-mail: agnieszka.drzewowska@zus.pl

 

2017-10-04


2017-09-29


2017-09-22Rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu siedleckiego i sokołowskiego
 

2017-09-15


 

W imieniu zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej oraz Prezydenta Miasta Siedlce serdecznie zapraszamy na konferencję „Kreacja walorów Ziemi Siedlecki”, która odbędzie się 20 września 2017 roku w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

 


 

2017-09-14


 W tym roku lekturą Narodowego Czytania było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W sobotnie południe, 2 września, w Sali Teatralnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach czytano sceny dramatu. Wśród czytających znaleźli się m.in.: Jan Ługowski Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka, prof. ndzw. dr hab. Joanna Kuć z Instytutu Filologii Polskiej i Logopedii U-PH w Siedlcach, Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach dr Ireneusz Chrząścik, Kamil Krauschar Członek Kolegium RIO w Siedlcach, Skarbnik Miasta i Gminy Mordy Lidia Lipińska, Barbara Hawryluk – Radna Rady Miejskiej w Mordach, Joanna Rzewuska – Sołtys wsi Olędy, Mariusz Stangreciuk – Sołtys Wojnowa, pisarka Halina Grochowska, Jolanta Stańczuk – Prezes Stowarzyszenia Naszym Dzieciom, Dyrektor ZO w Mordach Teresa Kozos. Nie zabrakło też miejscowych nauczycieli, uczniów, seniorów, członków zespołów ludowych i grup teatralnych działających w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach, a także pracowników M-GOK-u i biblioteki.

Tego dnia Sala Teatralna Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach zamieniła się w wiejską chatę, gdzie odbywało się wesele. W postać Pana Młodego wcielił się Łukasz A. Wawryniuk, dyrektor M-GBP w Mordach oraz M-GOK-u w Mordach. Oprócz niego wystąpili: Luiza Domańska liderka grupy nieformalnej “Mamy prawo do kultury”, która odegrała rolę Panny Młodej oraz Sekretarz Miasta i Gminy Mordy Mirosław Łukowski, który wcielił się w podwójną rolę: Poety oraz mistrza Stanisława Wyspiańskiego.

Wesele. Dramat w trzech aktach”, najsłynniejszy utwór Stanisława Wyspiańskiego, przeczytało w całości łącznie 30 osób.

Podstawowym celem akcji jest popularyzowanie czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, także na potrzebę dbałości o ładną, poprawną polszczyznę.

2017-09-12


 


Pomoc dla poszkodowanych w wyniku wiosennych przymrozków

Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu składania wniosków o tę pomoc

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc

2017-09-08


2017-09-06


2017-09-01


2017-08-29


2017-08-29


List Prezesa KRUS z życzeniami z okazji Święta Plonów.
Życzenia

2017-08-22


Informacja Prezesa KRUS w związku z poniesionymi stratami w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r.
Informacja

2017-08-22


2017-08-21


Dnia 15 sierpnia, w Ostojach, w lesie, potocznie zwanym „Choiną Ostojską” odbyły się obchody z okazji Święta Wojska Polskiego. Uroczystość rozpoczęła się apelem w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Ks. Kazimierza Dymitrowicza w Radzikowie Wielkim. Dzieci i młodzież pod kierunkiem nauczycieli przygotowały bogatą część artystyczną o tematyce patriotycznej. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski oraz Sołtys wsi Pióry Pytki i Ostoje Jacek Soszyński złożyli wieniec na grobie żołnierza Wojciecha Karczmarczyka. Na koniec wszyscy uczestniczyli we mszy świętej celebrowanej przez miejscowego proboszcza ks. Wiesława Pińczuka w intencji kombatantów żyjących i zmarłych. Całej uroczystości towarzyszyły poczty sztandarowe OSP z Mordów, Radzikowa Wielkiego i Wielgorza oraz muzycznie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach.


2017-08-18


 

Komunikaty Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: 

Ostrzeżenie meteo nr 55 z dn. 17.08.2017 r.
Prognoza pogody dla województwa mazowieckiego z dn. 17.08.2017 r.
Tygodniowa prognoza pogody dla województwa mazowieckiego na okres: 18 - 23.08.2017 r.


2017-08-17


 

     Serdecznie zapraszamy na uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego, które odbędą się we wtorek, 15 sierpnia, w miejscowości Ostoje, gm. Mordy, w lesie, potocznie zwanym „Choiną Ostojską” przy grobie żołnierza Wojciecha Karczmarczyka z Małopolski. Oficjalne obchody rozpoczną się o godzinie 15.00 apelem w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Radzikowie Wielkim. Następnie odbędzie się msza św. celebrowana przez miejscowego proboszcza ks. Wiesława Pińczuka w intencji kombatantów żyjących i zmarłych. Uroczystościom towarzyszyć będzie Orkiestra Dęta OSP w Mordach.

Burmistrz
/-/ Jan Ługowski


Dożynki Powiatu Siedleckiego 2017 w Mokobodach

Zapraszamy serdecznie na II Dożynki Powiatu Siedleckiego, które w bieżącym roku organizujemy wspólnie z Gmina Mokobody 27 sierpnia.

Moc atrakcji i dobrej zabawy czeka na wszystkich uczestników II powiatowych dożynek. Uroczystości rozpoczynamy mszą święta o godz. 12.00 w kościele parafialnym w Mokobodach. Nie może zabraknąć tradycyjnego korowodu dożynkowego i dzielenia chleba. W trakcie dożynek rozstrzygnięty zostanie również I Powiatowy Konkurs na wieniec Dożynkowy. Wszyscy zainteresowani zgłoszeniem swoich wieńców mogą złożyć jeszcze stosowane dokumenty do 15 sierpnia. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Dla wszystkich uczestników przygotowaliśmy degustację produktów tradycyjnych i regionalnych, rozstrzygnięcie konkursów ekologicznych, pokazy karate i motoryzacyjnej techniki zabytkowej. Niespodzianką będzie możliwość lotu balonem.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 27 sierpnia w Mokobodach.

Dożynki Powiatu Siedleckiego 2017 współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Rozporządzenie Nr 5 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu siedleckiego.
Rozporządzenie

2017-08-10


2017-08-10


     W niedzielę 30 lipca 2017r. odbył się kolejny, osiemnasty Festyn „Słoneczne Lato” w Mordach. Tegorocznej imprezie oprócz przepięknej pogody towarzyszyło wiele atrakcji zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Można było m.in. obejrzeć występy uczniów szkół miasta i gminy Mordy, Chóru Seniora z Czepielina oraz Zespołów Ludowych Podlasianki, Złote Kłosy i Krzymoszowianki.

   Oficjalnego otwarcia festynu dokonali Minister Energii Krzysztof Tchórzewski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka oraz Burmistrz Miasta i Gminy Mordy Jan Ługowski. Miłośnicy dobrej muzyki mogli posłuchać występu Orkiestry Dętej OSP Mordy i Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza w Łukowie.

   Wśród atrakcji towarzyszących znalazły się pokazy strzeleckie oraz wystawa replik broni grupy ASG XII Legion, dmuchany plac zabaw, warsztaty kreatywne dla dzieci przygotowane przez Zespół Oświatowy w Mordach, warsztaty kuglarskie i pokazy szczudlarzy, stoiska z żywnością ekologiczną i kuchnią regionalną przygotowane przez Państwa Barbarę i Witolda Wyrzykowskich, ZL Podlasianki oraz KGW Stara Kornica, loteria fantowa, stoiska z twórczością Ireny Ostaszyk oraz kiermasz książki używanej przygotowane przez M-GBP w Mordach. Na stoiskach artystycznych swoje dzieła prezentowały: Alicja Antonowicz-Łukasiuk, Magdalena Papkul, Irena Łukasiuk, Krystyna Noszczak, Krystyna Jaroszuk, Barbara Janusiewicz, Ewa Pochopień oraz Helena Młynarz. W trakcie Festynu odbyło się wiele konkursów m.in. konkurs wiedzy o gazownictwie, o powiecie siedleckim, o mieście i gminie Mordy oraz o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

   Podczas Festynu, w namiocie Fundacji PGNiG można było spotkać Ignacego Łukasiewicza, który opowiadał najmłodszym o swojej roli w powstaniu światowego przemysłu naftowego oraz o bogatej historii swojego życia, jak również zachęcał ich do samodzielnego dotknięcia świata nauki, poznania tajemnic starych lamp i podziemnych złóż oraz do wzi����cia udziału w atrakcyjnych konkursach.

   Część koncertową tegorocznego festynu rozpoczęła Karolina Kruk. Tuż po niej szantowe granie zapewnił występ zespołu „Kapitan Jacek”. Chwilę później na scenę wkroczył Elvis, który bawił i zachęcał wszystkich mieszkańców do zabawy tanecznej w rytmach rock and rolla. Gwiazdą wieczoru tegorocznego Festynu był zespół FREESTYLE.

   Następnie, pod osłoną nocy, odbyło się niezwykłe widowisko z ogniem w roli głównej. Grupa teatru ognia, która działa w M-GOK w Mordach przedstawiła premierowy spektakl pt. „Walka Życia”. Całość imprezy zakończyła wspólna dyskoteka.

   Dziękujemy wszystkim sponsorom, w szczególność Polskiej Spółce Gazownictwa, za wsparcie finansowe i rzeczowe tegorocznego Festynu „Słoneczne Lato”.

     Dziękujemy Współorganizatorom za pomoc i współpracę podczas Festynu.

   Szczególne podziękowania kierujemy również do Wystawców, Artystów i Mieszkańców Miasta i Gminy Mordy za obecność na Festynie! Do zobaczenia za rok!

   Serdecznie zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z XVIII Festynu „Słoneczne Lato” w Mordach.

2017-08-07


W piątek, 28 lipca br., burmistrz Jan Ługowski został zaproszony do studia Telewizyjnego Kuriera Mazowieckiego. Wywiad z burmistrzem oraz program poświęcony inwestycjom w gminie został wyemitowany w TVP3 Warszawa o godz. 18.00.

Całą audycję można obejrzeć na stronie internetowej TVP-3
(Kurier Mazowiecki: 28.07.2017):
https://warszawa.tvp.pl/33395631/28072017

Poniżej fragment Kuriera Mazowieckiego o Gminie Mordy:

 

2017-08-04 Regulamin konkursu na "Powiatowy wieniec dożynkowy"Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego.
Rozporządzenie

2017-08-01
 

Regulamin konkursu wiedzy o mieście i gminie Mordy
Regulamin konkursu wiedzy o powiecie siedleckim
Regulamin konkursu wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

     W trakcie Festynu „SŁONECZNE LATO” zaplanowany jest  przyjazd mobilnego laboratorium  „Być  jak Ignacy” należącego do fundacji PGNiG . Na  uczestników festynu czekać będzie Ignacy Łukasiewicz, który będzie opowiadał  najmłodszym o swojej roli w powstaniu światowego przemysłu naftowego, zachęci do samodzielnego dotknięcia  świata nauki, poznania tajemnic starych lamp i podziemnych złóż oraz do wzięcia udziału w atrakcyjnych konkursach w godzinach od 15:00 do 18:00.
https://bycjakignacy.pl/

2017-07-25


 

Informacja dla posiadaczy zwierząt utrzymujących świnie w związku z wprowadzeniem "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (ASF)"

Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi2017-07-19


 

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

     Do dnia 3 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


 

W dniu 8.07.2017 r. odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi na wyremontowanym odcinku drogi powiatowej, o długości 3300 m, prowadzącym od cmentarza w Radzikowie Wielkim do miejscowości Radzików - Stopki. Remont został sfinansowany ze środków Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz Miasta i Gminy Mordy. Warto��ć  inwestycji wyniosła 2.300.000 zł, z czego Miasto i Gmina Mordy wydatkowało kwotę 700.000 zł.

W uroczystości uczestniczyły władze Powiatu Siedleckiego na czele ze Starostą Dariuszem Stopą oraz władze Miasta i Gminy Mordy na czele z Burmistrzem Janem Ługowskim, a także zaproszeni goście: Pani Marszałek Janina Ewa Orzyłowska, Przedstawiciele Wykonawcy, Przewodniczący Rady Powiatu Zygmunt Wielogórski oraz Radni Jolanta Franczuk i Marek Gorzała, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach Ewa Jarocka oraz Radni. 

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w Kościele Parafialnym w Radzikowie Wielkim, sprawowaną przez ks. Wiesława Pińczuka.

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta OSP Mordy pod dyrekcją Kapelmistrza Pana Jacka Stokowskiego.

Po Mszy Św. uczestnicy uroczystości przeszli nową drogą przed świetlicę w Radzikowie Wielkim, gdzie Burmistrz Jan Ługowski przywitał zaproszonych gości i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do sfinansowania tej inwestycji oraz jej  Wykonawcom. W przemówieniu okolicznościowym Burmistrz na koniec w sposób szczeg��lny podziękował Sołtysowi Wsi Radzików Wielki Panu Janowi Radzikowskiemu, słowami „ja na tej inwestycji zostawiłem część swojego serca, a Pan Sołtys zostawił całe serce”, a obecni podziękowali gromkimi brawami.

Po wystąpieniach gości ks. Wiesław Pińczuk poświęcił drogę po czym zebrani przecięli wstęgę.2017-07-14     Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2017 r., poz. 1333). Zmiana rozporządzenia zacznie obowiązywać 14 dni od dnia jej ogłoszenia, tj. 21 lipca br.


     W niedzielę, 9 lipca 2017 roku o godzinie 14.00, na stadionie sportowym w Mordach odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP z terenu gminy Mordy, których organizatorem był Zarząd Miejsko-Gminny ZOSP RP w Mordach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Mordy – Jana Ługowskiego. W zawodach wzięły udział jednostki: OSP Wielgorz, OSP Radzików Wielki, OSP Mordy, OSP Czepielin, OSP Stara Wieś oraz w odrębnej kategorii chłopięca i dziewczęca - Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Czepielinie. Strażacy dzielnie walczyli o jak najlepsze pozycje. Widać było, że odpowiednie wyszkolenie oraz długie przygotowania zaowocowały zarówno podczas ����wicze�� bojowych jak i sztafety pożarniczej. Atmosferę zmagań podgrzewała dodatkowo temperatura. Po zagorzałej rywalizacji klasyfikacja końcowa przedstawiała się następująco: I miejsce – OSP Czepielin, II miejsce – OSP Radzików Wielki, III miejsce – OSP Wielgorz, IV miejsce – OSP Stara Wieś. V miejsce – OSP Mordy. Zwycięzcom pogratulowali i nagrody wręczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy – Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej - Ewa Jarocka, Radny Powiatu Siedleckiego - Marek Gorzała  oraz Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Mordach – Jerzy Danielak. Druhowie z OSP Czepielin będą reprezentowali naszą gminę na zawodach powiatowych, które odbędą się we wrześniu w Siedlcach. Wierzymy, że również i na tym szczeblu zajmą czołową pozycję.

 

2017-07-13


2017-07-06


 

Zawiadomienie o wyborach sołtysa Sołectwa Stara Wieś

 w dniu 18.07.2017 r.

Zawiadomienie


Pierwsza sesja Rady Seniorów

W dniu 4 lipca 2017 r. odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy, zwołane i uroczyście otwarte przez Burmistrza Jana Ługowskiego.

Wręczając zaświadczenia o powołaniu na członka Rady Seniorów Burmistrz złożył całej Radzie serdeczne gratulacje. Natomiast Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Jarocka życząc owocnej działalności przekazała komplet niezbędnych materiałów – uchwały oraz Statut Rady Seniorów.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów prowadziła, z upoważnienia Burmistrza, Przewodnicząca Rady Miejskiej.

Stosownie do przepisów Statutu Rady Seniorów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVI/153/2016 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27.10.2016 r., dokonano, w głosowaniu tajnym, wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów - Pani Krystyna Pajka, Zastępcy Przewodniczącego - Pani Leokadia Kondraciuk oraz Sekretarza - Pani Anna Kowalczyk.

Podczas posiedzenia członkowie Rady zapoznali się ze szczegółową analizą Statutu, zgłaszali problemy oraz zapytania, a także rozważali kierunki podejmowania działań.

Wierzymy, że współpraca organów Miasta i Gminy Mordy z Radą Seniorów będzie układała się pomyślnie i z korzyścią dla naszych mieszka��ców.

2017-07-06


Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Siedleckiego w 2017 roku

Harmonogram

2017-07-05


    Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dn. 22.06.2017 r. pod poz. 5542 opublikowane zostało Rozporządzenie nr 6 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów łosickiego i siedleckiego.
Rozporządzenie

   Na XXXIII Sesji Rady Miejskiej, którą prowadziła przewodnicząca Ewa Jarocka, burmistrz Jan Ługowski uzyskał absolutorium za zrealizowanie budżetu w 2016 roku. Wcześniej Komisja Rewizyjna zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia, zaopiniowała wykonanie budżetu za 2016 rok i  wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium. Wniosek ten  pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. Z pozytywną opinią Izby zapoznała się Rada Miejska. Uchwała w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Mordy absolutorium z tytułu wykonania  budżetu za 2016r.  została podjęta zdecydowaną większością ponad wymaganą bezwzględną większość głosów ustawowego składu Rady.

   Burmistrz przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań i prac między sesjami oraz przekazał informację o zgłoszeniu niekontrolowanego składowania odpadów na terenie prywatnej działki w miejscowości Czepielin-Kolonia. Poinformował również o podjętych w dniu 21 czerwca dzia��aniach interwencyjnych, w tym powiadomieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, zapoznając ze stanowiskiem potwierdzającym wyniki oględzin.

   Ponadto radni zapoznali się z informacjami nt. realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017, wysłuchano informacji dotyczących bieżącej działalności poszczególnych Komisji Rady Miejskiej a także podjęto uchwały wprowadzające zmiany w budżecie, w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Mordy na lata 2017-2025, w sprawie  zarządzenia  wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Stara Wieś oraz w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016-2019.

    Szczególnym akcentem Sesji absolutoryjnej była  niespodziewana wizyta Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mordach, z małym koncertem dedykowanym burmistrzowi Janowi Ługowskiemu w podziękowaniu za realizację wykonanych przedsięwzięć i z gratulacjami z racji uzyskanego absolutorium.  Piękne brzmienie orkiestry i oczywiście  tradycyjne  sto lat oraz życzenia orkiestrantów i radnych składane burmistrzowi przyczyniły si���� również do wzruszeń w przeddzień  imieninowego święta.  Burmistrz złożył serdeczne podziękowanie Radzie za wspólną realizację zadań a za pośrednictwem radnych całej społeczności samorządowej.

2017-06-28


W Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach
w dniu 29 czerwca 2017 r. (czwartek) w godz. 09:00 -13:00
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego  w Siedlcach  przeprowadzi konsultacje dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania zastosowanych w przyszłych wyborach samorządowych.

 Można będzie zobaczyć wzory proponowanych kart i w anonimowej ankiecie wskazać wybraną propozycję oraz wyrazić swoją opinię.

 Konsultacje będą w Urzędzie Miasta i Gminy na parterze wejście od ulicy Kilińskiego.

2017-06-27Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 23.06.2017 r. - 06.07.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 7/2017 ��Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

 • Nabór 8/2017 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej” - dotyczy tylko projektu pt. "Utworzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedsiębiorczości dla Obszaru LGD ZS"

 • Nabór 9/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”

 • Nabór  10/2017 „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych - dotyczy tylko projektu pt. "Forum Inicjatyw Obywatelskich Ziemi Siedleckiej"

 • Nabór  11/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - nowoutworzone podmioty gospodarcze”

 • Nabór  12/2017 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji - rozwijanie działalności gospodarczej

 • Nabór  13/2017 „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” 
Ogłoszenia o naborach, załączniki, dokumenty aplikacyjne (link)


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach przypomina o prawnym obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia świni w gospodarstwie położonym na obszarze ochronnym


2017-06-21
2017-06-20    
Zaproszenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach do udziału w konsultacjach dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych.
Zaproszenie.pdf

2017-06-19


Gazyfikacja Gminy Mordy

     W poniedziałek, 12 czerwca br., w Ośrodku Kultury w Sokołowie Podlaskim, Burmistrz Miasta i Gminy Mordy uczestniczył w spotkaniu, z udziałem Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego oraz prezesów: PGNiG – Piotra Woźniaka i PSG – Jarosława Wróbla, na którym omawiano strategię gazyfikacji terenów wschodniego Mazowsza.

     Jedną z najważniejszych inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa na Mazowszu jest - obok gazyfikacji gmin Bielany i Miedzna - gazyfikacja Gminy Mordy.

     Zgodnie z podpisanym w tym zakresie listem intencyjnym pomiędzy Miastem i Gminą Mordy a PSG planowana trasa gazociągu od strony Siedlec do Mordów przebiegać będzie przez miejscowości Wyczółki i Stok Ruski oraz kolonie tych miejscowości.

     Rozpoczęto już prace projektowe, natomiast prace przy budowie gazociągu mają się rozpocząć w 2018 roku, tak aby gaz mógł popłynąć do odbiorców już w 2019 roku.

 

 

2017-06-13


 

Muzeum Ziemiaństwa w Dąbrowie

Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach

ZAPRASZA

na koncert muzyki poważnej

w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach

w dniu 10 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00

 

Dąbrowa 133, 08-109 Przesmyki

wstęp wolny

  

Zaproszenie na koncert

Program koncertu

2017-06-08 

2017-05-29     Szukamy dobrego domu dla dwóch szczeniąt – 1 piesek  i  1 suczka. Zostały one podrzucone na teren Miasta i Gminy Mordy. Są bardzo  przyjazne i wesołe. Czekają na kogoś, kto zechce je przygarnąć.
      Osoby zainteresowane adopcją, prosimy o kontakt telefoniczny (25) 641-54-02 wew. 57 lub (25) 641-54-00
.


      Koło Łowieckie „Lis” nr 52 w Zielonce informuje, że podania dotyczące oszacowania szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną w obwodzie  nr 372, należy składać na adres:
Koło Łowieckie „Lis” nr 52
Łagodna 36
05-825 Grodzisk Mazowiecki

2017-05-17


 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Mordach informuje o wysokości stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01.06.2017r. do 31.05.2018r.

Ogłoszenie

2017-05-17


Uchwała Nr XXVII/151/2013 w sprawie: zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Mordy dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania (zobacz)
Zał. Nr 1 - wzór wniosku o dotację


   Zarząd Koła Łowieckiego „Lot-Haz�� w Siedlcach informuje, że osob�� uprawnioną do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich z terenu dzierżawionego przez Koło jest:
Pan Tomasz Maciak
zam.  ul. Słoneczna 2,  08-106 Zbuczyn

2017-05-05


 

Mordy, dnia 04 maja 2017 r.

I N F O R M A C J A

 

    Burmistrz Miasta i Gminy Mordy informuje, że istnieje możliwość składania  wniosków o oszacowanie  szkód spowodowanych przymrozkami wiosennymi w 2017 r.

     Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach, pok. Nr 10 do dnia 15.05.2017 r. 

    Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mordach, ul. Kilińskiego 9 oraz stronie internetowej www.mordy.pl.

Załączniki do wniosku:

1. Kopia wniosku o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanego do ARiMR   (dot. producentów rolnych korzystających z płatności obszarowych).

2. Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

 

Burmistrz

/-/ Jan Ługowski

2017-05-04


     Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

     Wnioski należy składać do PT KRUS w terminie do 10 maja 2017 r.

     Dodatkowe informacje ULOTKA INFORMACYJNA

oraz pod numerem telefonu (25) 640-46-57, 640-46-17, na stronie www.krus.gov.pl lub w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

2017-04-27


 


 

     Zapraszamy do uczestnictwa w Gminno-Parafialnych Obchodach Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się dn. 2 maja 2017r. w Mordach.

 

 

     W tegorocznym programie obchodów przewidziany jest m. in. rajd rowerowy do miejscowości Czołomyje, piknik majowy w centrum miasta Mordy, wspólne szycie flagi narodowej i maryjnej, wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, grill oraz zabawy rekreacyjne dla dzieci i młodzieży. Obchody mają na celu manifestowanie uczuć patriotycznych oraz integrację lokalnej społeczności.

Program rajdu:

14:10 - zbiórka uczestników przy kościele parafialnym w Mordach

14:25 - start Rajdu trasa rajdu: Mordy – Czołomyje - Mordy

(postój i nawrót przy OSP Czołomyje)

15:30 – 17.30 - piknik majowy (skwer w centrum miasta)

      Zgłoszenia do uczestnictwa w VI Gminnym Rajdzie Rowerowym „Z flagą w tle” przyjmujemy do dnia 2 maja 2017r. do godz. 10:00 w pok. nr 10

     Warunkiem uczestnictwa w rajdzie rowerowym jest Karta Zgłoszenia, na podstawie której każdy uczestnik otrzyma indywidualny numer nadany w UMiG Mordy w pokoju nr 10 przez p. Angelikę Zbieć, upoważniający do udziału w losowaniu nagród rzeczowych.

 

Regulamin VI Gminnego Rajdu Rowerowego

Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby niepełnoletniej

Karta zgłoszenia do rajdu dla osoby pełnoletniej

 

 

 

 

2017-04-19
     Zarząd Koła Łowieckiego „LAS” w Siedlcach informuje, że został zmieniony  adres siedziby Koła Łowieckiego „LAS” w Siedlcach na:

Koło Łowieckie „LAS” w Siedlcach

Golice Kolonia 36

08-110 Siedlce

     Podania o oszacowania szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych należy składać na powyższy adres.

 

    Zarząd Koła Łowieckiego „BRZOZÓWKA Nr 44” 01-456 Warszawa, ul. Krępowieckiego 7m47 informuje, że podania dotyczące oszacowania szkód rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną na terenie obwodu łowieckiego nr 392, należy składać pod adresem:
KRZYSZTOF BIELAK
BEJDY Nr 39, 08-207 OLSZANKA


     Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach informuje, że od dnia 25 kwietnia do dnia 8 maja 2017 r. na terenie powiatu siedleckiego zostanie przeprowadzona wiosenna akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.Ostrzeżenie nr 19 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanych przymrozkach

Ostrzeżenie nr 19

Ostrzeżenie nr 18 Biura Prognoz Meteorologicznych i Komercyjnych IMGW - PIB w Warszawie o prognozowanych opadach śniegu

Ostrzeżenie nr 18


     Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach.

Zarządzenie nr 26/2017

2017-04-18


 

 


                Wiosna już, Święta tuż, tuż… W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ireny Ostaszyk w Mordach odbył się cykl warsztatów związanych z nadchodzącymi świętami Wielkiejnocy.

Więcej:

- Palmy wielkanocne

- Kartki i pisanki świąteczne 

INFORMACJA

  W dniu 5 kwietnia 2017 r. opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. 722 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, w którym w § 2 jest zapis, że traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), tzn. że m.in. zostały zniesione zakazy dotyczące odosobnienia drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności utrzymywania w zamkniętych obiektach budowlanych.

Rozporządzenie (Dz.U. z 2017 r. poz. 722)

2017-04-06


      Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Mordy z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Mordy.

Zarządzenie nr 25/2017

2017-04-05


 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej (LGD ZS) działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddzia��ania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś��” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 14.04.2017 r. - 28.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

Nabór 5/2017 „Wspieranie działań polegających na budowie lub modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej”

Nabór 6/2017 „Wspieranie działań polegających na poprawie dostępności komunikacyjnej��

2017-04-03


Zaproszenie na Festiwal Pieśni Maryjnej „Majowe kwiecie” w Jadowie.


Informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach (w pok. nr 5) mieszkańcy miejscowości: Mordy, Stok Ruski
i Wyczółki mogą nadal składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazu ziemnego. Wzór wniosku w załączeniu.

Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu w grupie przyłączeniowej B podgrupy I.pdf


KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA” w Siedlcach informuje, że wnioski o  oszacowanie szkód łowieckich wyrządzonych w granicach dzierżawionego obwodu łowieckiego nr 393 na terenie Miasta i Gminy Mordy, należy składać pod adresem:

KOŁO ŁOWIECKIE „OSTOJA”

08-110 Siedlce, ul. M. Maciągowej 12

Osobą do kontaktu w powyższej sprawie jest Podłowczy - Koordynator ds. szkód łowieckich Pan Sylwester Żochowski , tel. 600-529-538.


TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego po raz kolejny organizuje w czasie wakacji turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników - ubezpieczonych w KRUS.

Skorzystać z nich mogą dzieci w wieku szkolnym, tj. urodzone pomiędzy 2002 a 2010 r., których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rodzic (opiekun) ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.


ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU

I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO

(PROFILAKTYKA JASKRY)

 

     W dniu 11.04.2017 r. w Ośrodku Zdrowia pl. Zwycięstwa 18 w Mordach w godzinach od 11:00 do 13:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla mieszkańców gminy.

Koszt badania komputerowego 5 zł

Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł (badanie dodatkowe)

Zapisy telefonicznie pod nr (25) 641-54-94 prowadzone będą do dnia 11.04.2017 r.

Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych.

Badanie przeznaczone jest dla osób dorosłych. (powyżej 16-go roku życia).

 

Serdecznie zapraszamy

OKO-LUX Sp z o.o.Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie, Zbuczyn, w uzgodnieniu z Zarządem Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoś��” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Termin naborów wniosków: 28.03.2017 r. - 10.04.2017 r.

Miejsce składania wniosków: Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej, ul. Chopina 10 pok. 201, 08-110 Siedlce

 • Nabór 1/2017 „Wspieranie ochrony ��rodowiska poprzez inicjatywy proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze”

 • Nabór 2/2017 „Wspieranie działań polegających na rewitalizacji obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego”

 • Nabór 3/2017 „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”

 • Nabór  4/2017 „Upowszechnianie wiedzy o obszarze” 

Z A P R O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza na spotkanie z mieszkańcami Miasta i Gminy Mordy dotyczące wykonanych i planowanych inwestycji, przebudowy centrum Mordów i budowy sieci gazowej. Spotkanie odbędzie się 26 marca 2017r. (niedziela) o godzinie 13.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mordach.

                                                                  Burmistrz

                                                                                  /-/ Jan ŁugowskiSpotkanie dzieci z pisarzem

W wiosenny poranek 22 marca odbyło się w Mordch kolejne spotkanie autorskie zorganizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ireny Ostaszyk. Tym razem gościem był Wiesław Drabik.List Prezesa KRUS dotyczący stosowania środków ochrony roślin

List_Prezesa_KRUS-bezpieczne_stosowanie_srodkow_ochrony_roslin_2017.pdf


2017-03-20


Aktualności

Wycieczka na Dolny Śląsk, do Czech i KarkonoszyKonkurs WIELKANOCNA PISANKA Edycja 2017Wystawa wycinanek podlaskich Ireny Łukasiuk

 

Relacje:

I Gminny Dzień Mężczyzn


Jarmark na Kazimierza


VI Gminny Dzień Kobiet 

INFORMACJA

     Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Siedlcach poinformował pismem Nr.OSIE.7126.1.6.2016 z dnia 02.03.2017r., że istnieje konieczność przeprowadzenia kontroli sprzętu do aplikacji pestycydów, zgodnie z art. 8 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009r ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.

     Dyrektywa nałożyła na Polskę obowiązek wykorzystywania przebadanego sprzętu. W użyciu profesjonalnym znajdować się może sprzęt do aplikacji pestycydów, którego kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym.

    Mając na uwadze powyższe, producenci rolni mają obowiązek badania użytkowanych opryskiwaczy oraz wyrejestrowania wyeksploatowanych i nieużytkowanych, celem wykreślenia z ewidencji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
      Oświadczenie (w załączeniu) o złomowaniu opryskiwacza należy dostarczyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie, Oddział w Siedlcach, ul. Rynkowa 2, 08-110 Siedlce (dni robocze godz. 7.30 – 15.30).

Burmistrz
(-) Jan Ługowski

Wzór oświadczenia o złomowaniu opryskiwacza

2017-03-07


I Gminny Dzień Mężczyzn - 10 marca 2017

Jarmark na Kazimierza - 9 marca 2017

VI Gminny Dzień Kobiet

2017-03-06


2017-03-02


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła rekrutację do siódmej edycji programu stypendialnego „Marzenie o Nauce”. Pierwsza faza rekrutacji trwa od 15 lutego do 31 marca 2017 roku za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl.

Program „Marzenie o Nauce�� adresowany jest do uczniów III klas gimnazjów, którzy uzyskali średnią ocen za I semestr III klasy co najmniej 4,5 i zamieszkują na stałe w miejscowości do 30 tysięcy mieszkańców.

2017-02-22
XIV TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MORDY 2017

      12 lutego jak co roku, w Gimnazjum nr 1 w Mordach odbył si�� XIV już turniej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Mordy. W tegorocznej edycji wzięło udział 33 zawodników w 6 kategoriach wiekowych.ELIMINACJE MIEJSKO - GMINNE
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ 2017

       10 lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy na sali konferencyjnej odbyły się zmagania konkursowe  miejsko – gminnego etapu OTWP „ Młodzież zapobiega pożarom ‘’2017-02-21


 

2017-02-08


 

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zawiadomienie.pdfObwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 23 stycznia 2017r. o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Obwieszczenie.pdf 

Broszura informacyjna dotycząca projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2017-02-02


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie o sposobie  zachowania  się w przypadku przekroczenia  norm jakości  powietrza.

W związku z wysokim poziomem substancji w powietrzu na terenie województwa mazowieckiego informujemy, że WCZK umieściło zalecenia dla ludności w systemie RSO. Mając na uwadze częste pytania kierowane do JST odnośnie sposobu zachowania się w przypadku przekroczenia norm jakości powietrza przekazujemy komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Aktualne wyniki pomiarów znajdują się na stronie:

https://sojp.wios.warszawa.pl/raport-dobowy-i-roczny

Załącznik:
Komunikat


 

Komunikat Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego 
w Warszawie dotyczący  zbliżających się  terminów przedkładania wykazów
i sprawozdań oraz wnoszenia opłat środowiskowych za rok 2016.

Załącznik:
Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wraz z komunikatem o terminach opłat środowiskowych.

2017-02-01


Spotkanie z Kol��dą

     Dnia 15 stycznia 2017 r. w niedzielę, po raz piąty odbyło się w Mordach Gminne Spotkanie z Kolędą, pod hasłem „ Kolędowanie Małemu”, którego organizatorami byli: Burmistrz Miasta i Gminy Mordy, Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Mordach oraz Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

     We wspólnym kolędowaniu wzięli udział przedstawiciele władzy samorządowej m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Mordy - Jan Ługowski, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mordach – Ewa Jarocka, radni Rady Miejskiej w Mordach, radni Powiatu Siedleckiego oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy.

     Imprezę rozpoczął występ Orkiestry Dętej OSP w Mordach. Niespodzianką było zaśpiewanie kolęd przez Panią Grażynę Ługowska - żonę Burmistrza Miasta i Gminy Mordy wraz z wnukami Karolem i Zuzanną, występ Pana Marka Gorzały – radnego powiatu siedleckiego i zaśpiewanie wybranych kolęd przez grupę radnych Rady Miejskiej w Mordach. Spotkanie uświetnił występ zespołów ludowych: „Podlasianki” i „Krzymoszowianki”, zespołu „ Złote Kłosy�� z Wyczółk oraz Ch��ru Seniora z Czepielina. Ponadto we wspólnym kolędowaniu wzięli udział: Młodzieżowa Grupa Gitarowa „Stalowe Struny” oraz powstały w 2016 roku chór młodzieżowy Cantores Modensis.

    Oprócz wspólnego śpiewania kolęd i pastorałek można było obejrzeć spektakl cieni pt. „Narodzenie Jezusa” w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Mordach.

    Tegoroczne kolędowanie poprowadzili Katarzyna Tarasiuk – Dyrektor Gimnazjum Nr 1 Mordach wraz z Łukaszem A. Wawryniukiem – Dyrektorem M – GOKU-u w Mordach.      Burmistrz Miasta i Gminy Mordy zaprasza do udziału w konsultacjach, których przedmiotem jest projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Mordy na 2017r.

     Termin konsultacji: 25.01.2017r. do 15.02.2017r. 

Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki rozpoczął procedurę naboru projektów przewidzianych do dofinansowania w 2017 roku w ramach "Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017"

2017-01-20
 

6 stycznia po raz pierwszy ulicami Mordów przeszedł Orszak Trzech Króli. Mimo dużego mrozu, barwny korowód przyciągnął wiele osób.


2017-01-09


 

Gimnazjum podsumowało rządowy program Bezpieczna+

         Od września do końca grudnia 2016 roku uczniowie Gimnazjum w Mordach uczestniczyli w realizacji  rządowego programu Bezpieczna+Pokolenia spotkały się przy wigilijnym stole

        Tradycją w Mordach jest coroczne spotkanie opłatkowe dla Seniorów. W tym roku jego organizatorem była dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Mordach oraz młodzież. Spotkanie odbyło się w ramach realizowanego przez szkołę rządowego programu Bezpieczna+. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
na terenie Miasta i Gminy Mordy w 2017r.

Harmonogram.pdf
 

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15