Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym
(ślub konkordatowy)

Nazwa sprawy:

Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym (ślub konkordatowy)

Wymagane dokumenty:

Aktualne dowody osobiste lub paszporty.

Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien on przedłożyć:
- wydany przez właściwy organ w swoim kraju lub placówkę dyplomatyczną dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca może zwolnić go od złożenia dokumentu,
- odpis aktu urodzenia,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu,
unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo ww. odpis z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce składa zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Każda z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo składa podpisy pod zapewnieniem – dokumentem, w którym przedstawia informacje o sobie oraz składa pisemne oświadczenie, że nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa określone a art. 10– 15 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie. 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

Za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
(cz. I pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r., poz. 583 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 783)

Dodatkowe informacje:

Na podstawie złożonych zapewnień kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje pisemne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.

Akt małżeństwa sporządzany jest na podstawie powyższego zaświadczenia oraz zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego.

Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu jeden bezpłatny odpis skrócony aktu małżeństwa.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, sporządzenia aktu małżeństwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dotyczy.

Osoby, których czynność dotyczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Pliki do pobrania:

Brak

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15