Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Zaproszenie na szkolenia.

Związek Młodzieży Wiejskiej zaprasza na dwudniowe szkolenia z zakresu problematyki ekonomii społecznej w ramach projektu „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim”.

„Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” jest wielopoziomowym i innowacyjnym projektem, skierowanym do mieszkańców województwa mazowieckiego, będących członkami i/lub pracownikami organizacji pozarządowych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu „Centra Inicjatyw Ekonomii Społecznej w województwie mazowieckim” jest wzmocnienie podmiotów wspierających i realizujących usługi wobec podmiotów ekonomii społecznej oraz budowanie funkcjonalnego otoczenia sprzyjającego ich rozwojowi poprzez objęcie specjalistycznym wsparciem szkoleniowym 500 członków organizacji pozarządowych.

Organizowane szkolenia są BEZPŁATNE !!!
Zapraszamy członków i/ lub pracowników organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, organizacji społecznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich) do udziału w szkoleniach.

Szkolenia przeznaczone są dla członków i/lub pracowników:
- nowopowstałej organizacji pozarządowej, działającej do 1 miesiąca,
- organizacji pozarządowej działającej do 24 miesięcy,
- organizacji pozarządowej działającej powyżej 12 miesięcy, o przychodach za  poprzedni rok poniżej 100.000 zł,
- organizacji pozarządowej z terenów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich do 25 tys. mieszkańców,

W projekcie uczestniczyć mogą osoby dorosłe będące:
a) członkami i/lub pracownikami (umowa o pracę/umowa cywilnoprawna/wolontariat) organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego,
b) sobami pracującymi,
c) osobami bezrobotnymi,
d) osobami nieaktywnymi zawodowo,
e) osobami uczącymi się lub kształcącymi się.

Zakres szkoleń obejmuje:
- problematykę ekonomii społecznej,
- zarządzanie zasobami ludzkimi,
- doskonalenie umiejętności interpersonalnych,
- budowanie partnerstwa,
- zarządzanie finansami,
- pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji,
- podstawy zarządzania projektami.

Organizator zapewnia: nocleg, wyżywienie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia.
Terminy szkoleń:
28 – 29 maja 2011r. (Serock k/Warszawy)
11 – 12 czerwca 2011r. (Warka k/Radomia)
23 – 24 lipca 2011r. (Mińsk Mazowiecki – Hotel Partner)
27 – 28 sierpnia 2011r. (Serock k/Warszawy)
24 – 25 września 2011r. (Soczewka k/Płocka)
15 – 16 października 2011r. (Serock k/Warszawy)
19 – 20 listopada 2011r. (Warka k/Radomia)
3 – 4 grudnia 2011r. (Mińsk Mazowiecki – Hotel Partner)

Szczegółowe informacje oraz dokumenty zgłoszeniowe do udziału w szkoleniu znajdują się na stronie internetowej projektu:
http://www.zmw.pl/article/view/152/Centra-Inicjatyw-Ekonomii-Spolecznej  
Informacji udziela również pracownik biura IES w Skórcu, które świadczy również m.in. następujące usługi:
doradztwo w zakresie ekonomii społecznej,
§    zakładanie organizacji pozarządowych a w szczególności młodzieżowych,
§    tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju społecznego,
§    doradztwo w zakresie pozyskiwania środków na dziaalność organizacji pozarządowych,
§    inicjowanie działań młodzieżowych,
§    bezpłatny dostęp do infrastruktury biurowej (komputer, faks, drukarka)


Inkubator Ekonomii Społecznej – Skórzec k/ Siedlec

Osoba kontaktowa: Leszek Dziewulski
Adres: ul. Garwolińska 2, Dąbrówka Ług,
08-114 Skórzec, Piętro I, pokój nr 21
Tel./fax: (25) 740 55 95
E-mail: leszek.dziewulski@zmw.pl

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15