Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki NiskoemisyjnejBurmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Urząd Miasta i Gminy w Mordach informuje, że każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (tj. nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne) ma obowiązek złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Mordy do dnia 15.04.2013r. pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

W deklaracji właściciel nieruchomości określi ilość osób zamieszkujących na nieruchomości, określi sposób zbierania odpadów (selektywny lub nieselektywny) i sam wyliczy opłatę za gospodarowanie powstającymi na nieruchomości odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej przez Radę Miejską w Mordach w drodze uchwały. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest niższa, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć bez wezwania ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Mordy.

Deklaracja powinna być podpisana przez właściciela nieruchomości lub osobę posiadającą pełnomocnictwo, które należy dołączyć do deklaracji.

Deklaracje można odebrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach pokój Nr 19, u sołtysów, lub pobrać ze strony internetowej www.mordy.pl. Deklaracje należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Mordy w pokoju Nr 13.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych, będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Szczegółowe informacje w zakresie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mordy oraz sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mordy można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mordach pokój Nr 8, tel. 25 641 54 02 w. 43.

 

 

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15