Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

 

Nazwa sprawy:

Dowód osobisty

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. O ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. W sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 . O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r, Nr 225, poz. 1635)

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz
- 2 fotografie
- skrócony odpis aktu urodzenia

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego musi być złożony osobiście. Składającemu wniosek wydaje się poświadczenie złożenia wniosku, które podlega zwrotowi przy odbiorze dowodu osobistego. Dowód osobisty odbiera się osobiście. Jeżeli dowód osobisty ma być wystawiony dla osoby małoletniej, osoba ta składa wniosek w obecności rodziców lub opiekuna prawnego.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni

Miejsce załatwienia sprawy:

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
I p., pok. nr 12
tel. 25-641-54-02 wew. 41
Godziny pracy: poniedziałek - czwartek 8.00- 16.00, piątek 10.00- 16.00

Opłata skarbowa:

Brak

Opłata administracyjna:

Brak

Dodatkowe informacje:

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązana posiadać dowód osobisty:
1) od ukończenia 18 roku życia;
2) od ukończenia 15 roku życia jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielką lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Każdy obywatel po ukończeniu 18 lat ma obowiązek posiadania dowodu osobistego się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego zagrożone jest kara ograniczenia wolności do3 miesięcy lub kara grzywny. Ukaranie następuje w trybie przepisów określonych w kodeksie wykroczeń.

Zgodnie z przepisami ustawowymi po odebraniu nowego dowodu osobistego każdy zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w swoim Urzędzie Skarbowym. Zgłoszenia należy dokona na druku NIP-1 (osoby prowadzące działalność gospodarczą) w ciągu 14 dni lub NIP-3 (pozostałe osoby) w ciągu 30 dni. Jedną z koniecznych danych do wypełnienia druku jest data ostatniego zameldowania, którą należy pisać ze starego dowodu osobistego.

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie dowodu

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15