Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Mordy: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy
Numer ogłoszenia: 282592 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Mordy , ul. Kilińskiego 9, 08-140 Mordy, woj. mazowieckie, tel. 25 6415402, faks 25 6415115.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do placówek oświatowych (przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum) z miejscowości położonych na terenie Gminy, w roku szkolnym 2012 2013, na podstawie biletów miesięcznych, oraz ich odwiezienie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamwień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    1) licencji w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę na wykonanie transportu drogowego osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym. Wykonawca, który wygra przetarg zobligowany jest przed podpisaniem umowy posiadać aktualne zezwolenie na regularne linie komunikacyjne obsługujące przedmiotowe zamówienie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    2) wykazu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    3) wykazu sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ dostępnych pojazdów, autobusów wraz z informacjami o podstawie dysponowania tymi pojazdami

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    wykaz pracowników

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mordy.pl/zeas.htm
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 08-140 Mordy ul Kilińskiego 9.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.08.2012 godzina 10:00, miejsce: 08-140 Mordy ul Kilińskiego 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy Część 1.

  1. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych. - przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 - gmina Mordy, pow. siedlecki..

  2. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.11.20.00-6.

  3. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Rozpoczęcie: 03.09.2012.

  4.  4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy Część 2.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy Część 3.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przewóz uczniów do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy Część.

Załącznik - specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15