Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

ZEAS/01/2012

OGŁOSZENIE

Miasta i Gminy Mordy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Przewóz uczniów  do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w gminie Mordy”

Numer ogłoszenia: 282592 - 2012; data zamieszczenia: 02.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Część 1.

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Czepielin, Ogrodniki, Doliwo, Czołomyje, Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

Część 2.

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Płosodrza, Wólka Biernaty, Suchodół Wielki, Suchodołek, Rogóziec, Wojnów, Stara Wieś, Głuchów, Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 natomiast odwiezienie 14.10-15.00

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

Część 3.

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Radzikowie Wielkim) na trasie Leśniczówka-Krzymosze-Wielgorz-Radzików Stopki-Radzików Wielki i Ostoje- Pióry Pytki- Radzików Wielki i z powrotem w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- dwa kursy rano i dwa kursy po zakończeniu zajęć na trasie Leśniczówka-...-Radzików Wielki (w powyższym jeden kurs rano i jeden kurs po zakończeniu zajęć przez Czuryły)

- dwa kursy rano i dwa kursy po zakończeniu zajęć na trasie Ostoje-...-Radzików Wielki

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-9.00 natomiast odwiezienie 13.20-15.00

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

Część 4.

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Ptaszki-Wka Soseńska-Sosenki Jajki-Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 natomiast odwiezienie 14.10-15.00

- gmina Mordy,  pow. siedlecki.

zostały wybrane oferty niżej wymienionych Wykonawców:

Część 1.

Usługi Przewozowe Osobowo –Towarowe

Jarosław Siemieńczuk

Ul. Gliniana 44,  08-140 Mordy

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):  2014,00 złotych /miesięcznie

(Słownie: dwa tysiące czternaście zł 00/100).

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

Część 2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):  3 474,12 złotych /miesięcznie

(Słownie: trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt cztery zł 12/100).

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

Część 3.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):  6 228,12 złotych /miesięcznie

(Słownie: sześć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem  zł 12/100).

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

Część 4.

Nie złożono ofert

Liczba złożonych ofert:3  w tym;

część 1 - 1 oferta

część 2 - 1 oferta

część 3 - 1 oferta

część 4- 0 ofert

Kryterium oceny ofert określone w SIWZ – cena 100 %.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert.

Numer oferty / część

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1 / 1

Usługi Przewozowe Osobowo- Towarowe

Jarosław Siemieńczuk

Ul. Gliniana 44, 08-140 Mordy

100

100

2 / 2

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

100

100

1 /3

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łosicach sp.z o. o.

08-200 Łosice, ul. Kolejowa 22

100

100

0/4

Nie złożono ofert

---

---

Dziękuję oferentom za udział w przetargu.

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjny
Szkół Gminy Mordy
/-/ Andrzej Kicman

Mordy, dnia 21.08.2012 r.

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15