Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

ZEAS/02/2012

OGŁOSZENIE

Miasta i Gminy Mordy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pod nazwą: „ Przewóz uczniów  do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Mordach”

Numer ogłoszenia: 304344 - 2012  ; data zamieszczenia: 17.08.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Ptaszki-Wółka Soseńska-Sosenki Jajki-Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 natomiast odwiezienie 14.10-15.00

- gmina Mordy, pow. siedlecki. 

zostały wybrane oferty niżej wymienionych Wykonawców:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach Spółka Akcyjna

08-110 Siedlce, ul. Partyzantów 14

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):  1542,75 złotych /miesięcznie

(Słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści dwa zł 75/100).

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

Liczba z������������ożonych ofert:1 

Kryterium oceny ofert określone w SIWZ – cena 100 %.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zożonych ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach Spółka Akcyjna

08-110 Siedlce, ul. Partyzantów 14

100

100

Dziękuję oferentom za udział w przetargu.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjny
Szkół Gminy Mordy
/-/ Andrzej Kicman

  

logo strony obywatelRSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15