Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Uwaga!! Zmiana numeru rachunku bankowego do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi! Od dnia 1 stycznia 2020 r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na nowy rachunek bankowy Miasta i Gminy Mordy o numerze 21 8038 0007 0042 2756 2000 0440 Bank Spółdzielczy w Łosicach, o/Mordy.

ZEAS/02/2012

OGŁOSZENIE

Miasta i Gminy Mordy Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy Mordy informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia  przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia pod nazwą: „ Przewóz uczniów  do placówek oświatowych - przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum w Mordach”

Numer ogłoszenia: 304344 - 2012  ; data zamieszczenia: 17.08.2012r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Dowiezienie dzieci (do przedszkola, szkoły podstawowej i do gimnazjum w Mordach) na trasie Ptaszki-Wółka Soseńska-Sosenki Jajki-Mordy w roku szkolnym 2012/2013 w dni pracy Szkół na podstawie biletów miesięcznych.

- przewidywane godziny dowiezienia dzieci 7.00-7.40 natomiast odwiezienie 14.10-15.00

- gmina Mordy, pow. siedlecki. 

zostały wybrane oferty niżej wymienionych Wykonawców:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach Spółka Akcyjna

08-110 Siedlce, ul. Partyzantów 14

z ceną wykonania brutto (z podatkiem VAT):  1542,75 złotych /miesięcznie

(Słownie: jeden tysiąc pięćset czterdzieści dwa zł 75/100).

Uzasadnienie wyboru oferty.

Oferta najkorzystniejsza według kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Najniższa cena wykonania zamówienia.

Liczba z������������ożonych ofert:1 

Kryterium oceny ofert określone w SIWZ – cena 100 %.

Nazwy, siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania zożonych ofert.

Numer oferty

Nazwa (firma), siedziba i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach Spółka Akcyjna

08-110 Siedlce, ul. Partyzantów 14

100

100

Dziękuję oferentom za udział w przetargu.
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno Administracyjny
Szkół Gminy Mordy
/-/ Andrzej Kicman

 

 logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02mailto:sekretariat@mordy.pl
fax 25-641-51-15