Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Statut
Przetargi
Uchwały
Jak załatwić sprawę?
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
Bezpieczna Gmina
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
ZEAS
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportowe
TPMArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
poradnik.jpg


plan gospodarki jpg 
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

Nazwa sprawy:

Udostępnienie danych z ewidencji ludności/ze zbioru PESEL/z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych 

Wymagane dokumenty:

- wniosek 
- wnosząc o udzielenie informacji o danych osobowych należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do otrzymania danych osobowych lub uzasadnioną potrzebę żądania ich udostępnienia, a także wskazać informacje o osobie umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych informacji a ponadto wskazać zakres żądanych informacji. Istnienie interesu prawnego mogą potwierdzić między innymi następujące dokumenty: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie wobec wnioskodawcy osoby, której dane mają być udostępnione (np. kopie wyroków sadowych, umów, wezwań do zapłaty, faktur, postanowienia i decyzje innych organów itp.)
- dowód dokonania opłaty

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa wniosek wraz z dowodem dokonania opłaty. 

Termin załatwienia sprawy:

bezzwłocznie 

Miejsce załatwienia sprawy:

Ewidencja Ludności
I p., pok. nr 9,
tel. 25-641-54-02 wew. 41

Opłata:

- 31 zł
opłatę można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 

Opłata administracyjna:

Brak 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. O ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 listopada 2008 r. W sprawie wzorów formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych osobistych (Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1353)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. W sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 20)

Dodatkowe informacje:

Podmioty, którym dane są udzielane nieodpłatnie.
Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
2) organom Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom granicznym (miejskim),
3) organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
4) państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
5) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w zakresie danych osób poszukiwanych.

Podmioty, którym informacje udzielane są odpłatnie.
Dane mogą być udostępnione również:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
2) jednostkom organizacyjnym - jeżeli przy ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
3) innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Organ rozpatrujący wniosek odmawia, w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych osobowych, jeżeli udostępnienie danych powodowałoby naruszenie dóbr osobistych osoby, której dane dotyczą, lub innych osób.

Pliki do pobrania:

Wniosek o udostępnienie danych 

 

 


  logo wybory 2015

logo strony obywatel
RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15