Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Statut
Przetargi
Uchwały
Jak załatwić sprawę?
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
Bezpieczna Gmina
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
ZEAS
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportowe
TPMArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
poradnik.jpg


plan gospodarki jpg 
Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

Podstawa prawna:

 

          Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 ze. zm.)

Wymagane dokumenty:

 

1.      Dowód osobisty albo paszport,

2.      Wypełniony formularz meldunkowy z potwierdzeniem pobytu dokonanym przez właściciela lokalu/domu lub osobę dysponującą innym tytułem prawnym do lokalu (np. najemcę). Potwierdzenia przybycia dokonuje się w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia,

3.      Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (do wglądu). Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być: wypis (odpis) z księgi wieczystej, akt notarialny, umowa najmu, decyzja administracyjna lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

4.      W przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika

          Pisemne pełnomocnictwo do zameldowania,

          Dowód lub paszport pełnomocnika,

Sposób załatwienia sprawy:

 

Zameldowania dokonuje się po złożeniu formularza meldunkowego.

          Zgodnie z art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały z urzędu otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

          Zgodnie z art. 32, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności „organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie, na jej wniosek, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy”. Zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1, lit. b Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 ze zm.) wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Opłaty:

 

1.      Czynności zgłoszenia zameldowania nie podlegają opłacie skarbowej

2.      Opłata skarbowa:

          za udzielenie pełnomocnictwa – 17,00 zł

          opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Mordy, BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010.

Przewidywalny termin załatwienia sprawy:

 

Niezwłocznie, po okazaniu wszystkich wymaganych dokumentów i poprawnym wypełnieniu formularza meldunkowego.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:

 

Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Nr pokoju 9

Nr Tel.  25 641 54 02 wew. 41

Godziny pracy:

Poniedziałek – Czwartek 8.00 – 16.00

Piątek 10.00 – 18.00

Tryb odwoławczy: BRAK

 

 

Uwagi:

 

1.      Formularz można pobrać w pokoju numer 9 oraz ze strony www.mordy.pl

2.      Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu przybycia do tego miejsca,

3.      Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.

4.      W celu zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie ma konieczności wymeldowania się w dotychczasowym miejscu pobytu (stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące)- wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu następuje na podstawie formularza zgłoszenia zameldowania (na pobyt stały lub czasowy).

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych (niepełnoletnie dzieci) czynności meldunkowe wykonuje jej przedstawiciel ustawowy (jeden z rodziców).

Pliki do pobrania:

Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego

PEŁNOMOCNICTWO

 


  logo wybory 2015

logo strony obywatel
RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15