Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Nazwa sprawy:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą 

Wymagane dokumenty:

- okazanie do wglądu aktualnego dokumentu tożsamości
- złożone przed kierownikiem usc zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka wraz z tłumaczeniem  przez tłumacza przysięgłego

Jeżeli obywatel polski nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Polsce, składa zagraniczny dokument potwierdzający urodzenie, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim także dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Sposób załatwienia sprawy:

Zostaje wydane zaświadczenie ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. 

Termin załatwienia sprawy:

Zaświadczenie wydawane jest w terminie 7 dni od dokonania wymaganych wpisów w rejestrze stanu cywilnego.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
I p, pok. nr 13
tel. 25-641-54-21
tel. 25-641-54-02 w. 38

Opłata skarbowa:

Za zaświadczenie - 38 zł
(cz. II ust. 1 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2015 r., poz. 783)
opłatę skarbową można wnieść w kasie Urzędu Miasta i Gminy Mordy lub wpłacić na konto Urzędu - BS Łosice o/Mordy 88 8038 0007 0042 2756 2000 0010 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1741 z późń. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r, poz. 783)

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy przez kierownika urzędu stanu cywilnego wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, zawiadamia on pisemnie osoby, których odmowa dotyczy. Osoby, których czynność dotyczy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, mogą złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę dokonania czynności.

Dodatkowe informacje:

Brak 

Pliki do pobrania:

Brak 

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15