Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Nazwa sprawy:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek 
- zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej lub odpis rejestru przedsiębiorców (kserokopia)
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych 
- pisemna zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
- decyzję państwowego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

Sposób załatwienia sprawy:

Zainteresowany składa wniosek wraz z załącznikami. po złożeniu w/w dokument��������w maja miejsce oględziny miejsca sprzedaży alkoholu, mające na celu ustalić czy spełnia ono określone warunki. Następnie jest kierowany wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych która wydaje opinię. ostateczną decyzję o wydaniu/nie wydaniu pozwolenia podejmuje Burmistrz.

Termin załatwienia sprawy:

30 dni 

Miejsce załatwienia sprawy:

Działalność Gospodarcza 
I p., pok. nr 8
tel. 25-641-54-02 w. 43
 

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r, nr 225, poz. 1635) 

Dodatkowe informacje:

1. Wydawanie zezwoleń i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu 
a) przedsiębiorca posiadający zezwolenie zgłasza organowi zezwalającemu zmiany stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany, pod rygorem cofnięcia zezwolenia (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 3 lat)
b) przedsiębiorcy podający lub sprzedający różne mieszaniny napojów alkoholowych (koktajle), z wykorzystaniem napojów powyżej 18 % alkoholu, są obowiązani do posiadania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 %
c) na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, można wydać zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych na okres do 6 miesięcy (następne zezwolenie można uzyskać po upływie 12 miesięcy od upływu terminu ważności tego zezwolenia)
d) przedsiębiorca w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca i 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem winien okazać hurtowni zaopatrującej się w alkohol zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty. Na wydanie zaświadczenia gmina ma 7 dni, zatem opłatę należy wnieś z odpowiednim wyprzedzeniem.
e) niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty powoduje wygaśnięcie zezwolenia, a przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
Zabrania się sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych:
- na terenie szkół, oraz innych zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych,
- na terenie zakładów pracy oraz miejsc zbiorowego żywienia pracowników
- w miejscach i czasie masowych zgromadzeń
- obiektach komunikacji publicznej
- obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnętrznych jak również w rejonie koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.
Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach sprzedaży tych napojów.
Zabrania się sprzedaży, podawania i pożywania napojów zawierających więcej niż 18 % alkoholu w ośrodkach szkoleniowych, domach wypoczynkowych.
Sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów zawierających więcej niż 4.5 % alkoholu może odbywać się na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

Pliki do pobrania:

Wniosek

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15