Urząd Miasta i Gminy
Aktualności
Władze
Rada Miejska
Referaty
Jak załatwić sprawę?
Przetargi
KontaktMiasto i Gmina Mordy
O Mieście i Gminie
Historia
Fotogaleria
SołectwaJednostki Gminne
ZGK
MGOK
Biblioteka
MGOPS
MGKRPA
Szkoły i przedszkolaInstytucje
Policja
Kościoły i parafie
OSP
Banki
PocztaStowarzyszenia
Kluby sportoweArchiwum
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
poradnik.jpg

plan gospodarki jpg

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej


Burmistrz Miasta i Gminy Mordy przypomina o terminowym wnoszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy.

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego

Nazwa sprawy:

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego 

Wymagane dokumenty:

- wniosek
- aktualna mapa sytuacyjna z granicą własności gruntów i zaznaczoną lokalizacją zajęcia pasa drogowego w skali 1:500 lub 1:1000
- projekt organizacji ruchu zaopiniowany przez właściwego dla danej kategorii drogi komendanta policji i zarządu drogi oraz zatwierdzony przez właściwy organ zarządzający ruchem
- uzgodniona dokumentacja techniczna na odtworzenie rozebranej nawierzchni
- kserokopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych do nadzoru budowlanego
- harmonogram robót

Sposób załatwienia sprawy:

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy złożyć do zarządcy drogi (do urzędu Gminy w przypadku dróg gminnych) co najmniej z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zarządca drogi przed udzieleniem zezwolenia wydaje warunki w sprawie planowego zajęcia pasa drogowego. 

Termin załatwienia sprawy:

3 miesiące 

Miejsce załatwienia sprawy:

Drogi
I p., pok. nr 12
tel. 25-641-54-02 w. 46 

Opłata skarbowa:

Brak 

Opłata administracyjna:

Za zajęcie 1m² następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
1. jezdni:
a) nie przekraczającej 20% szerokości - 2.00 zł/dzień
b) powyżej 20% szerokości - 3.00 zł/dzień
c) 100% szerokości - 4.00 zł/dzień
2. chodnika, pobocza, pasa zieleni - 1.00 zł/dzień
Za zajęcie 1m² pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 50.00 zł/rok.
Za zajęcie 1m² pasa rogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz reklam:
a) obiekty budowlane - 0.50 zł/dzień
b) reklamy 1.00 zł/dzień
Za zajęcie 1m² pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż w/w - 1.00 zł/dzień.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r, nr 204, poz. 2086 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. W sprawie określania warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (Dz. U. z 200 6, nr 225, poz. 1635)
Uchwała Nr XIX/90/2004 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Dodatkowe informacje:

Ustawa o drogach publicznych stanowi, że zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem  ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w formie decyzji administracyjnej. pod pojęciem zajęcia pasa drogowego rozumie się:
1) prowadzenie robót w pasie drogowym, w celu umieszczenia urządzeń i obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową oraz ich remontu i naprawy,
2) umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych  potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, takiej jak wodociągi nadziemne i podziemne linie energetyczne i telefoniczne,
3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów w których jest prowadzona działalność handlowa i usługowa oraz reklam,
4) budowę lub przebudowę zjazdu.
Oprócz zgody na zajęcie pasa drogowego, dodatkowo na budowę lub przebudowę zjazdu publicznego lub indywidualnego należy uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie. Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej w innych okolicznościach opłata wynosi 82 zł.
Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić zarząd drogi o zakończeniu robót i przywróceniu zajmowanego odcinka pasa do poprzedniego stanu użyteczności. Zarząd drogi dokonuje komisyjnego obioru zajmowanego odcinka pasa drogowego.
Jeżeli w ciągu roku od udostępnienia dla ruchu uprzednio zajętego pasa drogowego ujawnią się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót zarząd drogi powiadamia o tym zajmującego pas drogowy oraz określa termin usunięcia wad. W razie zwłoki w usunięciu wad zarząd drogi może wykonać niezbędne roboty na koszt zajmującego pas drogowy.

Pliki do pobrania:

Wniosek o zajęcie pasa drogowego 

  

logo strony obywatel

RSO logo

stat4u
 Statystyki

Gmina na Facebooku
logo facebooka

Urząd Miasta i Gminy
w Mordach
ul. Kilińskiego 9
08-140 Mordy
tel. 25-641-54-02
fax 25-641-51-15